Spoločnosť MWS Prievidza, s.r.o. vznikla v roku 2007 a pôsobí v oblasti priemyselnej výroby.


Kontaktné a fakturačné údaje:

MWS Prievidza, s.r.o.

Sídlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Prevádzka: Strojárska 4, 971 01 Prievidza

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.17801/R

IČO: 36 775 193

IČ DPH: SK2022379876

 

Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK75 1111 0000 0011 2080 0007     BIC: UNCRSKBX

Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK03 7500 0000 0040 1915 3670     BIC: CEKOSKBX